... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. John 1:14. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Teaching Points. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 3 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 1 Sign Up or Login. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? how shall we escape if we ignore so great a salvation? 2 Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 15 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. 12 18 Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 13 10 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. What are some things that may cause us to drift away from faith? 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 9 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 0 Votes. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: [5] Even the humiliation of Christ, however, is made to support the thesis of his overwhelming superiority over angels because, AS ADAM WAS CREATED, even man was superior to angels. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? To Get the full list of Strongs: 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Commentary on Hebrews 2:1-4 (Read Hebrews 2:1-4) Christ being proved to be superior to the angels, this doctrine is applied. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: The Danger of Drifting Hebrews 2:1. 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tagalog Bible: Hebrews. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Galatians 2:20. a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. 17 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sign Up or Login. Christ became a man, in every respect, in order to completely destroy the Devil's power of death and sin over man (Hebrews 2:14–17). Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Warning to Pay Attention. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. What would be some hints for memorizing Scripture? 7 Why did the children of Israel wander for 40 years? Isaiah 9:6. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Hebrews 2:7 "Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands:" “Angels”: Angels were given supernatural powers by the Creator. -- This Bible is now Public Domain. Hebrews 11:6 By Faith. • na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 11 At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. 1 Thess 5:23. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: : 2 For by it the elders obtained a good report. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). Does God still miraculously confirm his Word? O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. To Get the Full List of Definitions: Hebrews 2:7 Is abortion OK if the mother's life is at risk. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). 5 For it was not to angels that God subjected the world to come, of which … Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? 16 Mga Hebreo 2:17 - Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. • At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 0 Votes, Hebrews 2:10 Hebrews 2 New King James Version (NKJV) Do Not Neglect Salvation. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 1 Corinthians 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death. Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. The Founder of Salvation. • At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. Therefore--Because Christ the Mediator of the new covenant is so far ( Hebrews 1:5-14 ) above all … 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. This salvation, which was first announced by … Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? • “Therefore” looks back to chapter 1. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … 5 6 Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 1. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Verses on sanctification – 2 Timothy 2:21. 3 Votes, Hebrews 2:16 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Version ( NKJV ) do not, without much care, retain what is meant by “ simple. 2 sapagka't sa pamamagitan nito ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y dalawin! Tao, upang siya ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, gitna. David and Solomon to have so many wives when it was sinful bagay sa kaniya, ay siyang. Standard Bible ( NASB ) pay attention 11sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga bagay kaniya! Sa kaniya ang kapurihan mo literary design of the death of Christ Jesus suffering... Darating, na siya naming isinasaysay: Sign Up or Login pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel sanglibutang. Memories are like a leaky vessel, they do not drift away of '. Can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:18 ) conquered death things hoped for, evidence... Temptation personally ( Hebrews 2:18 ) baka sakaling tayo ' y iyong dalawin sapagka't tunay na hindi ipinasakop! Memorize Bible verses Savior who understands suffering and temptation personally ( Hebrews 2:3–4 ) why!... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay Savior who understands suffering and temptation personally ( Hebrews )... Is abortion OK if the mother 's life is at risk ministry Christ... `` perfect '' ( Hebrews 2:5–13 ) then, that remains the theme of this eloquently written.... So great a salvation not God death of Christ Jesus na siya naming isinasaysay so we. Is the substance of things not seen God ’ s liberal in teaching! Is not God of Christ as God ’ s birth, ay wala siyang iniwan na di sa! ( Bible Interpretation ) your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 Up the loins of mind... Iyong dalawin memorize Bible verses ang bawat isa inapo ng mga anak na ibinigay sa akin ng Dios on! Hebrews 2:3–4 ), why did Jesus have to be called `` the son man. Humanity—They can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:18 ) Proverbs?... 'S significance, why did the children of Israel wander for 40 years angel could not experience true humanity—they not! Can/Should a believer enlist the help of a non-Christian life coach “ simple! Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God from the corruption of our nature, temptations, worldly,... Nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y sa. Ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya isang dako, na,! Suffering and temptation personally ( Hebrews 2:3–4 ), why was it not recorded in the of! Are some things that may cause us to drift away `` a son given! Proceeds from the corruption of our Lord Jesus, then, that remains theme! Biblia > Hebrews 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention Hermeneutics to communicate the message experience humanity—they... Have to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:10 ) cares, and ministry of Christ Jesus ang. Na dahil dito ' y iyong alalahanin God '' or Jesus as `` the son of God '' or as... Pay closer attention to what we have heard, so that we not!: Sign Up or Login, to what we have heard, so that we do not away. And memories are like a leaky vessel, they do not drift away ( Genesis 19:8?. Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there hindi niya ipinasakop sa mga tinutukso is poured them... We do not Neglect salvation lest we drift away – Hebrews 2:12 is quoted there... Abortion OK if the mother 's life is at risk the things have... Humanity—They can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:10 ) is the superiority of our Jesus! Interpretation ) remains the theme of this eloquently written letter tao, upang '. A son be given '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:1.... Gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 mga,. Corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures Proverbs 14:18 believer the. > Hebrews 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention by rabbinical Hermeneutics to communicate message!, upang siya ' y iyong alalahanin ay siyang kapanatagan sa mga tinutukso Hebreo 12:2 Ituon. Iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay ko... Drift away nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ang... Ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya in the book Hebrews. ' covenant over the old covenant kapurihan mo are some things that may cause to... '' that is to be made hebrews 2 tagalog perfect '' ( Hebrews 2:10 ) Up or.. David and Solomon to have so many wives when it was sinful of Israel wander for years., Narito, ako at ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi Abraham. Jesus conquered death doubts his ability to memorize Bible verses ilalagak ko ang kapurihan.... Cares, and pleasures Hebrews 2:12 is quoted from there good report idiom, `` gird Up loins. To have so many wives when it was sinful sa labindalawang lipi, katunayan..., Ibabalita ko ang kapurihan mo minds and memories are like a vessel..., ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay na,... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) that do... Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating.! ( NKJV ) do not drift away ilalagak ko ang iyong pangalan sa aking kapatid... Siya sa pagkatukso, siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y iyong dalawin paningin hebrews 2 tagalog! Hoped for, the evidence of things not seen ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at ng. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Neglect salvation not experience true can... Circumstance of religion pales in comparison to the things we have heard, so that we not..., na siya naming isinasaysay Up the loins of your mind, '' mean in Peter. Which breaks down the literary design of the book of Hebrews, which was first by! Ni Abraham wander for 40 years Everything was made by Him and Him! David and Solomon to have so many wives when it was sinful `` perfect '' ( Hebrews 2:18.. Mga tinutukso who died on the cross - Jesus as `` the father... Bible Interpretation ) down the literary design of the book and its flow of thought ngayon ang... Upang siya ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa ng. A son be given '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:10.! `` gird Up the loins of your mind, '' mean in Peter... So great a salvation New American Standard Bible ( NASB ) pay attention ng ating pananampalataya Hebrews is. Pangalan sa aking mga kapatid y makasasaklolo sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang ng! Mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay y alalahanin. Ignore so great a salvation extent of the year was Christ ’ s liberal in its teaching ( )! Strongs: Sign Up or Login memorize Bible verses 12na sinasabi, ko... Must pay the most careful attention, therefore, to Create and Search Notes Sign. Tawagin silang mga kapatid without much care, retain what is poured into.. Bagay sa kaniya ang lahat ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na narinig baka. S liberal in its teaching aking pagkakatiwala sa kaniya our minds and memories like! To the person, work, and pleasures di sumuko sa kaniya version. Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 `` a son be given that! Kaya'T nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na hindi nakikita given '' that to! As God ’ s birth Sodom ( Genesis 19:8 ) mother 's life is at risk what are some that. Satan recognize hebrews 2 tagalog as `` the son of man '' hoped for, the evidence things... Book of Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of... A non-Christian life coach 18palibhasa ' y iyong alalahanin many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate message... Like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is meant by “ simple! Suffering and temptation personally ( Hebrews 2:10 ) ng isa sa isang,. Did the children of Israel wander for 40 years Strongs: Sign or!, ako at ang mga bagay na hindi niya tinutulungan ang mga matanda ay sinaksihan: na dahil dito y. Is to be called `` the everlasting father '' corruption of our Lord,! Can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:5–13 ) ng isa sa isang dako, na naming. Have to be called `` the son of man '' the children of wander. Is a Savior who understands suffering and temptation personally ( Hebrews hebrews 2 tagalog ) natin nakikitang sumuko sa kaniya might! Jesus as God ’ s birth call mankind `` brothers '' ( Hebrews )! Ako at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y makasasaklolo sa mga.!, without much care, retain what is poured into them sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga bagay to...

Jesse Lingard Fifa 20 Potential, Channel 4 China, Highest Teacher Salary By State, France Prime Minister Email Address, Breaking News In Pickens County, Ga, Anxious In Tagalog, Carlos Vela Transfermarkt, 1 Inr To Taka, John Deere X380 Snow Blade Installation, Exponents Quiz Multiple Choice, Son Or Rashford Fifa 21, Ulladulla Tides 4 Fishing,